S 1. oktobrom nova organizacijska struktura CSD jev

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je predstavila potek reorganizacije centrov za socialno delo, ki je eden pomembnejših projektov ministrstva in ki intenzivno teče že vse leto. Reorganizacija CSD zajema tri vsebinske sklope, in sicer socialno aktivacijo, uvedbo informativnega izračuna in novo organizacijsko strukturo. Slednja se bo v praksi udejanjila s 1. 10. 2018.

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Spojitev več centrov za socialno delo v večji center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju celotnega območja, bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile. Novoustanovljeni centri za socialno delo se bodo v pravnem prometu šteli kot univerzalni pravni nasledniki spojenih centrov za socialno delo, zato bodo z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v sodni register prevzeli delo od centrov za socialno delo, ki se bodo spojili, vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti.

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva pa se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo. Centre za socialno delo bodo vodili direktorji, enote centrov za socialno delo pa pomočniki direktorjev.

Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. Centri za socialno delo po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.

Spremembe organizacijske strukture je med drugim tudi podlaga za poenotenje dela in prinaša  skupno strokovno službo, v okviru katere bodo na voljo vsem enotam in posledično uporabnikom strokovni delavci različnih profilov  s specifičnimi znanji (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd).

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.

 

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

Gradivo za medije:

Nov naslov – CSD MS

CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA 
SE JE PRESEIL NA NOVO LOKACIJO, TRG ZMAGE 7,  MURSKA SOBOTA

(vhod v prostore  NLB banke  je s strani tržnice pred podhodom)

SELITEV CSD MURSKA SOBOTA V NOVE POSLOVNE PROSTORE

Obveščamo vas, da se bo Center za socialno delo Murska Sobota preselil v nove poslovne prostore na Trg zmage 7 (vhod v prostore  NLB banke  bo s strani tržnice pred podhodom)  v Murski Soboti z 10.9.2018. Do vključno 7.9.2018 CSD Murska Sobota posluje na Slovenski ulici 44.

Zaradi selitve bo v času od 5.9. do vključno 7.9.2018 moteno delovanje informacijskega sistema.

Stranke prosimo, da pravice iz javnih sredstev pravočasno uredijo (vloge se lahko pošljejo po redni pošti, preko portala E-uprava).  Informacije o veljavnosti odločb, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, so dostopne preko aplikacije za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev –  https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Za sprejem strank bo organizirano dežurstvo ves poslovni čas.

Hvala za razumevanje.

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Republike Slovenije

Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota, kot upravljavec nepremičnine, objavlja na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), naslednjo:

javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Republike Slovenije na Slovenski ulici 44 v Murski Soboti.

 

Celotno dražbo lahko preberete tukaj:

javna dražba – 18.9.2018

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih