Sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih

 

Novosti, ki s 1. junijem 2018 začnejo veljati na področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za samske osebe in za družine.

S 1. junijem 2018 se osnovni znesek minimalnega dohodka zviša na 385,05 evra (za samsko osebo, trenutno 297,53 evra), kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 385,05 evra. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo znašal največ 566,02 evra (trenutno 484,97 evra).

 

Če do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka še niste upravičeni, lahko vlogo vložite že meseca maja 2018. Če že imate veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku pa je potrebno za uveljavljanje višjega zneska denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka najkasneje do konca julija 2018 oddati novo vlogo na center za socialno delo.

 

S 1. junijem 2018 se razširja tudi krog upravičencev do pogrebnine in posmrtnine na brate ali sestre, nečake ali nečakinje, vnuke ali vnukinje pokojne osebe.

Novost pri uveljavljanju pravic do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta in nadomestila

S 6. 4. 2018 je v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. Materinsko/očetovsko/starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Do sedaj so te podatke vpisovali delodajalci v poseben obrazec, ki ga je mati oziroma oče priložil k vlogi.

 

To pomeni, da delodajalcem ni več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ni potrebno več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

 

Prav tako to pomeni manj dela za vlagatelje, saj jim podatkov ne bo potrebno pridobivati pri delodajalcu in jih posredovati na center za socialno delo.

 

 

Dodatek za veliko družino za leto 2018

V letu 2018 bo izplačilo dodatka za veliko družino 12. 4. 2018.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Veljavni Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb  določa, da nadomestilo znaša 36 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v minulem let. Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh drugih osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20 % in največ 30 % čistega osebnega dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 10 % in največ 20 % čistega osebnega dohodka (drugi odstavek). Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč se smiselno uporabljajo kriteriji, določeni s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti socialnega skrbstva in pokojninskega in invalidskega zavarovanja (tretji odstavek).

 

Višina povprečne plače v Republiki Sloveniji je za let 2017 znašala 1.062,00 evrov. Na podlagi tega je Vlada Republike Slovenije s sklepom določila novo višino zneska nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoči, ki se uživalcu izplačujejo od 1. aprila naprej.

 

Zneski, ki bodo izplačani uživalcem:

1. nadomestilo za invalidnost:  382,32 evrov;

 

2. dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb: 212,40 evrov;

 

3. dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb: 106,20 evrov.

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih