Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Center za socialno delo Murska Sobota

Naslov:             Trg zmage 7, 9000  Murska Sobota

Telefon:            02 535 11 40

Telefax:            02 535 11 70

Elektronski naslov: gpcsd.mursk@gov.si

Odgovorna uradna oseba:  direktorica mag. Nataša MEOLIC

Datum prve objave kataloga:   14.2.2006

Datum zadnje spremembe:       12.9.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.csd-ms.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Murska Sobota.

2. Splošni podatki o organu

Podatki o organizaciji:

Center za socialno delo Murska Sobota je javni socialno varstveni zavod, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje UE Murska Sobota in zajema 12 občin: Mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Tišina, Cankova, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Puconci in Rogašovci.

Kratek opis delovnega področja:

Naloge in področja delovanja CSD Murska Sobota:

A) CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:
–    varstvo otrok in družine (dovolitev sklenitve zakonske zveze, urejanje starševstva, razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti, urejanje odnosov v družini in ukrepi centra za socialno delo).

–   varstvo otrok (rejništvo, posvojitve, skrbništvo, obravnava otrok izven sodnega postopka in obravnava mladoletnih v sodnem postopku).
–    varstvo odraslih (obravnava storilcev kaznivih dejanj, skrbništvo, urejanje statusa invalida, urejanje pravice do družinskega pomočnika, obravnava starejših oseb, obravnava oseb s težavami in oprostitev plačil pri plačilu storitev: pomoč na domu in institucionalno varstvo).
–    materialne pomoči (

Pravice iz javnih sredstev

a) Denarni prejemki

  • · otroški dodatek,  denarna socialna pomoč,  varstveni dodatek,  državna štipendija

b) Subvencije in znižana plačila

  • · Znižano plačila vrtca, Dodatna subvencija malice za učence in dijake,   Subvencija kosila za učence,  Subvencija prevozov za dijake in študente,  Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,  Prispevek k plačilu družinskega pomočnika,  Subvencija najemnine, Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Starševsko varstvo in družinski prejemki

a) Starševski dopust in starševsko nadomestilo

  • · Porodniški dopust, porodniško nadomestilo, Očetovski dopust, očetovsko nadomestilo,  Dopust za nego in varstvo otroka, nadomestilo za nego in varstvo otroka,   Posvojiteljski dopust, posvojiteljsko nadomestilo, Pravice iz naslova krajšega delovnega časa,  Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost,  Pravica do plačila prispevkov za socialno varnosti pri negi in varstvu dveh otrok, Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok

b) Družinski prejemki

  • · Starševski dodatek,  Pomoč ob rojstvu otroka,  Dodatek za veliko družino,  Dodatek za nego otroka,  Delno plačilo za izgubljeni dohodekB) Izvajanje socialno varstvenih storitev: socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč,  pomoč družini za dom in na domu.

C) Druge naloge: koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva, regijska koordinacija za izvajanje nadomestne kazni in regijska koordinacija za obravnavo v skupnosti.

Č) Po pogodbi za občine CSD kot dodatno dejavnost opravlja: občinske pomoči ter povrnitve pogrebnih stroškov in izvajanje javnih del.

2.1. Seznam notranjih organizacijskih enot:
Krizni center za mlade
Lendavska 15a, 9000 Murska Sobota

Vodja enote: Simona Neuvirt Bokan
Telefon: 02 534 85 82    Fax: 02 534 85 83
e-naslov: kcm.ms@siol.net

Enota za denarne socialne pomoči, družinske prejemke in štipendije

Vodja enote: Sanja KAVAŠ
Telefon: 02 535 11 71
e-naslov: gpcsd.mursk@gov.si

Enota varstva odraslih

Vodja enote: Marjan BERNJAK
Telefon:02 535-11-49
e-naslov: marjan.bernjak@gov.si

Enota za varstvo otrok in družine

Vodja enote: Darja MOHORKO
Telefon:02 535-11-59
e-naslov: darja.mohorko@gov.si

3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

mag. Danijela CUG

Telefon: 02 535 11 45
e-naslov: danijela.cug@gov.si

Pravnica: Saša CAR
Telefon  02 535 11 51
e-naslov: sasa.car@gov.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Upravni postopki, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

Zbirke podatkov

4. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih:
Trenutno ni v teku noben razpis.

5. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

– osebno
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru za socialno delo Murska Sobota. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za socialno delo Murska Sobota je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo Murska Sobota.

– po elektronski poti
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Centra za socialno delo Murska Sobota, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.csd-ms.si
Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Murska Sobota ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Murska Sobota, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.
Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo Murska Sobota dolžen posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Murska Sobota in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Murska Sobota in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Murska Sobota pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

– osebno v prostorih
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Murska Sobota in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

– ustna zahteva
Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo Murska Sobota.
Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Murska Sobota. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

– preko telefona
Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo Murska Sobota ni mogoča pritožba.

– zahteva ustno na zapisnik
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Murska Sobota. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Murska Sobota.

– pisna zahteva v fizični obliki
Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Murska Sobota ali oddate osebno v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Skupnost centrov za socialno delo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Murska Sobota zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Murska Sobota ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).
Center za socialno delo Murska Sobota vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

– po elektronski poti
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo Murska Sobota drugačne obveznosti.
Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Murska Sobota. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo Murska Sobota obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Murska Sobota v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo Murska Sobota ali preko telefona.

– Pisna zahteva v elektronski obliki
Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).
Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.
Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

– delni dostop
Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Murska Sobota vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. I. RS št. 76/2005 in 119/2007) ter Statuta Centra za socialno delo Murska Sobota  izdaja direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota, mag. Nataša Meolic

CENIK O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški za posredovanje in formacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanje informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov.

1. Cena odbiranja in posredovana informacij javnega značaja:

Cena odbiranja ali priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) X (cena ure dela zaposlenega).

Cena ure dela zaposlenega se določi glede na zapletenost odbiranja in priprave dokumentov in sicer:

–        ura zaposlenega s VI. oz. nižjo stopnjo izobrazbe: 14,48 EUR
–        ura zaposlenega z najmanj VII. stopnjo izobrazbe: 18,63 EUR

2. Cena materialnih stroškov:

–    ena stran fotokopije formata A4:                       0,06 EUR,

– obojestranska fotokopija formata A4:               0,06 EUR

–        ena stran fotokopije formata A3:                       0,13 EUR,

–        ena stran fotokopije večjega formata:              1,25 EUR,

–        ena stran barvne fotokopije formata A4:          0,63 EUR,

–        ena stran barvne fotokopije formata A3:          1,25 EUR,

–        elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R:     2,09 EUR,

–        elektronski zapis na eni disketi:           1,25 EUR,

–        pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko: 0,13 EUR,

–        pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko: 1,25 EUR,

–        pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,08 EUR,

–        pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,13 EUR,

–        poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom za poštne storitve (storitve po ceniku pošiljanja Pošte Slovenije),

–        organ zaradi ekonomičnosti ne zaračunava materialnih stroškov posredovanje informacij, ki ne presegajo 10 EUR,

Stroškovnik stopi v veljavo z dnem objave na spletu, po predhodno pridobljenem soglasju Ministrstva za javno upravo. Amortizacija je vključena v ceno. Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa. Po 1. točki Zakona o DDV – ju je center za socialno delo oproščen obračunavanja DDV.

Plačilo za naročene storitve se izvede na podlagi izstavljenega računa najkasneje v petnajstih dneh od prejema računa.

direktorica: mag.Nataša Meolic

Kontakt

Center za socialno delo Pomurje

Enota Murska Sobota
Trg zmage 7

9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih