Zaposleni na Centru za socialno delo Murska Sobota

SPLOŠNE INFORMACIJE

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi centri za socialno delo dolžni zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah. CSD-ji zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke…) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih centrov za socialno delo.

Dostopnost do splošnih informacij
Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.
Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.
Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

Zagotavljanje splošnih informacij na CSD Murska Sobota nudita:

mag. Danijela CUG

telefon: 02 535-11-41
e-pošta: danijela.cug@gov.si

 

Informacije za medije

Organi državne uprave, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju omogočiti posredovanje informacij za medije.
Informacije za medije, ki jih nudi center za socialno delo, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.
Kontaktna oseba za posredovanje informacij medijem je:

Branko PETOVAR, univ. dipl. soc. del.

direktor
telefon: 02 585 86 62
e-pošta::branko.petovar@gov.si

 

ZAPOSLENI

mag. Nataša MEOLIC

višja svetovalka
pisarna 38, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-74
e-pošta: natasa.meolic@gov.si

 

Vesna FOGEC

poslovna sekretarka, tajništvo
pisarna 3, 1. nadstropje
telefon: 02 535 11- 40
e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

Jasna RIBAŠ, univ.dipl.prav.

univ.dipl.soc.del. skrbništvo za poseben primer
pisarna 29, 1. nadstropje
telefon: 02 535 11- 51
e-pošta: jasna.ribas@gov.si

 

Agata RECEK

ekonomski tehnik, administracija

pisarna 1, 1. nadstropje

telefon: 02 535-11-42

e-pošta: agata.recek@gov.si

Milena ŠALAMON

ekonomski tehnik, administracija
pisarna 1, 1. nadstropje
telefon: 02 535 11- 55
e-pošta:milena.salamon@gov.si

Elizabeta KOČAR

dipl.org.menedž.soc.dej.
socialni transferji (za občane Mestne občine Murska Sobota in občine Kuzma)
pisarna 6, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-43
e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

Barbara ZADRAVEC, univ.dipl.soc.del.

varstvo ostarelih,

pisarna 26, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-44,
e-pošta: barbara.zadravec@gov.si

Andreja DOMANJKO, univ.dipl.soc.del. (Martina HORVAT KUZMA, univ. dipl.soc. del.)

varstvo invalidov, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek, pisarna 4, pritličje
telefon: 02 535-11-63
e-pošta: Andreja.domanjko@gov.si/martina.horvat-kuzma@gov.si

Rosmarie BRATKOVIČ, univ. dipl. soc.del.

socialni transferji (za občane Mestne občine Murska Sobota in občine Kuzma)
pisarna 7, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-62
e-pošta: rosmarie.bratkovic@gov.si

Danijela CUG

prva socialna pomoč za odrasle

pisarna 22, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-45
e-pošta: danijela.cug@gov.si

Marjan BERNJAK, univ. dipl. soc. del.

postpenalna pomoč, pisarna 28,  1. nadstropje
telefon: 02 535-11-49, 051/677-724
e-pošta: marjan.bernjak@gov.si

Darja MOHORKO, univ. dipl. soc. del.

prva socialna pomoč družini
pisarna 25, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-59
e-pošta: darja.mohorko@gov.si

Bernarda ŠTEFANEC, univ. dipl. soc. del.

socialni transferji (za občane občine Puconcev, Tišine, Gornjih Petrovcev, Šalovcev, Grada in Hodoša)
pisarna 11, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-50
e-pošta: bernarda.stefanec@gov.si

Sandra ZEMLJAK, univ.dipl.soc.

varstvo otrok in mladostnikov, preživninsko varstvo, urejanje očetovstva
pisarna 37, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-52
e-pošta:sandra.zemljak@gov.si

Danica ŠEBJANIČ

organizator socialne mreže, starševsko varstvo
pisarna 4, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-46
e-pošta: danica.sebjanic@gov.si

 

Liljana OVSENJAK, univ. dipl. iur.

skrbništvo za mladoletne
pisarna 31, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-54
e-pošta: lilijana.ovsenjak@gov.si

Urška GJEREK, dipl. ekonomist

računovodkinja
pisarna 43, 1. nadstropje
telefon: 02 585-85-45
e-pošta: urska.gjerek@gov.si

Bernarda ŽELEZEN, poslovna sekretarka,

Višji strokovni delavec v splošnih službah

telefon: 02 585-85-46
e-pošta: bernarda.zelezen@gov.si

 

Damir KOTNIK, univ.dipl.soc.

zakonsko svetovanje
pisarna 35, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-58
e-pošta: damir.kotnik@gov.si

Tanja LANG, univ.dipl. soc. del.

izvajanje vzgojnih ukrepov, nadzorstvo, vedenj. težave
pisarna 36, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-64
e-pošta: tanja.lang@gov.si

 

Maja BENKOVIČ, dipl. upr.org.

socialni transferji (za občane občine Beltinci, Moravske Toplice, Cankove in Rogašovcev)

pisarna 44, 1.nadstropje

telefon: 02 535-11-60

e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

 

Ksenija ŠALAMON, mag. prava

socialni  transferji (za občane občine Puconci, Tišine, Gornjih Petrovcev, Šalovcev, Grada in Hodoša)
pisarna 10, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-71
e-pošta: ksenija.salamon@gov.si

 

Manuela MORŠIČ, univ.dipl.prav.

javna pooblastila v primeru ogroženosti otrok in preprečevanja nasilja v družini
pisarna 40, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-68
e-pošta: manuela.morsic@gov.si

 

Benjamin MISLETA, univ. dipl. soc. del.

skrbništvo za odrasle
pisarna 30, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-48
e-pošta: beno.misleta@gov.si

Leonida NEMET, univ. dipl. psih.

psihologinja
pisarna 34, 1. nadstropje
telefon: 02 535-11-72
e-pošta: leonida.nemet@gov.si

Lidija KOLENKO, dipl.soc.del.

javna pooblastila v primeru ogroženosti otrok in preprečevanja nasilja

pisarna 39, 2.nadstropje
telefon: 02 535-11-65
e-pošta: lidija.kolenko@gov.si

Erna FIŠINGER, univ. dipl. ped.

kordinator obravnave v skupnosti
telefon:  041-624 593 585 85 49
e-pošta:gpcsd.mursk@gov.si

 

Bojana LEJKO ŠLIHTHUBER, univ.dipl. prav.

socialni transferji, (za občane Mestne občine Murska Sobota in občine Kuzma)

pisarna 5, 1.nadstropje

telefon: 02/535 11 53

e-pošta: bojana.lejko-slihthuber@gov.si

 

Simona NOVAK PETRIJAN, pravnica

socialni transferji,  (za občane občine Beltinci, Moravske toplice, Cankove in Rogašovcev)

 

telefon: 02 535-11-66

e-pošta: simona.novak-petrijan@gov.si

Petra GYURICA, dipl.soc.del.

Koordinator lokalne mreže, strokovni delavec – polivalenca

telefon: 031 727 430 585 85 48

e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

 

Vita VEDENIK, univ.dipl.soc.del.

socialni transferji, občinske pomoči

pisarna 8, telefon 02 535 11 56

e.pošta: vita.vedenik@gov.si

 

 

 

ENOTA – KRIZNI CENTER ZA MLADE, Lendavska 15/a:

Simona NEUVIRT BOKAN, univ.dipl.soc.del.

vodja KCM Murska Sobota

telefon: 02/534-85-82
e-pošta: kcm.ms@siol.net

Metka HORVAT, univ.dipl.soc.del.

strokovna delavka v KCM

telefon: 02/534-85-82
e-pošta: kcm.ms@siol.net

Dušica ZEMLJIČ, univ.dipl.sociolog

strokovna delavka v KCM

telefon: 02/534-85-82
e-pošta: kcm.ms@siol.net

Brigita ŽITEK, dipl. upr.org.

strokovna delavka v KCM

telefon: 02/534-85-82
e-pošta: kcm.ms@siol.net

Borut HORVAT, dipl. upr.org.

strokovni delavec v KCM

telefon: 02/534-85-82
e-pošta: kcm.ms@siol.net

Nina ROJNIK, univ.dipl.soc.del.

strokovna delavka v programu Dnevni center za otroke in mladostnike Kekec

Komentarji so izkljuceni.

Kontakt

Center za socialno delo Pomurje

Enota Murska Sobota
Trg zmage 7

9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih