Nov elektronki naslov kriznega centra za mlade

Spoštovani

Obveščamo vas, da ima Krizni center za mlade, nov  naslov elektronske pošte; in sicer kcm.csdpomur@gov.si

Letos dodatek za veliko družino po nekaj letih spet univerzalen

V petek, 12. 4. 2019 bo izplačan dodatek za veliko družino.

Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplača se v enkratnem znesku.

Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Z letošnjim letom je bil ukinjen premoženjski cenzus, zato ga prejmejo vse velike družine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ne glede na materialni položaj družine. V letu 2018 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 11 milijonov evrov.

 

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2019 bo izplačilo dodatka za veliko družino 12. 4. 2019. Ostali morajo oddati vlogo.

 

Dodatek za veliko družino bo letos prejelo 26.566 družin, izplačanih pa bo 10.913.575 eurov.

 

Družinam, ki se jim bo do konca leta rodil še tretji ali četrti (četrti – potem dobijo razliko) otrok bo dodatek za veliko družino izplačan takrat, zato bo ob koncu leta število prejemnikov in tudi višina sredstev višja.

Družinski zakonik s 15.4.2019 zaživi v praksi

Družinski zakonik je pričel veljati pred dvema letoma, in sicer 15. 4 .2017. Novosti, ki jih prinaša so bile sprejete s cilji posodobitve družinsko pravne zakonodaje, izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih in zagotovitev učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka, izboljšanje pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih ter nenazadnje, poenotenja postopkov glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok.

Ključne novosti družinskega zakonika, ki pričnejo veljati z 15.4.2019 so:

 

1. ŠIRŠE ZASTAVLJEN POJEM DRUŽINE 

 

Družina je življenjska skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, ki ni njegov starš ali posvojitelj, pod pogojema, da v skupnosti vlada individualni odnos skrbi odrasle osebe za otroka in da gredo po zakonu odrasli osebi v razmerju do otroka določene obveznosti in pravice, ki jih imajo sicer starši v okviru starševske skrbi.

 

2. OPREDELJENA DEFINICIJA POJMA OTROK 

 

Otrok je človeško bitje, mlajše od 18 let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej. Z zakonikom se ohranja osnovna usmeritev družinskih razmerij, in sicer korist otroka, ki je opredeljena kot načelo.

 

3. VNAPREJ IZRAŽENA VOLJA STARŠEV

 

Starši lahko za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede osebe, kateri se otrok zaupa v varstvo in vzgojo, sorodnika, ki se mu podeli starševska skrb, posvojitelja ali skrbnika. Veljavnost vnaprej izražene volje staršev se presoja enako kot veljavnost oporoke. Če se v naprej izraženi volji staršev razlikujeta, o upoštevanju volje presodi sodišče. Sodišče vnaprej izraženo voljo staršev upošteva, če ta ni v nasprotju s koristjo otroka.

 

4. ODSVOJITEV IN OBREMENITEV STVARI IZ OTROKOVEGA PREMOŽENJA

 

Družinski zakonik ne predvideva več soglasja centra za socialno delo za pravne posle, pri katerih otroke zastopajo njihovi starši. Soglasje centra za socialno delo pa bo še nadalje potrebno v primerih, ko bo sodišče odločilo o omejitvi starševske skrbi ter v primerih, ko bo sodišče odločilo, da se otrok postavi pod skrbništvo.

 

5. UVEDBA POGODBE O UREDITVI PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ

 

Na podlagi pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij se bosta zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko prosto dogovorila glede njunega premoženjskega režima.

 

6. MOŽNOST MEDIACIJE V DRUŽINSKO PRAVNIH ZADEVAH TUDI PRED ZAČETKOM IN PO KONCU SODNEGA POSTOPKA 

 

Trenutno se mediacija izvaja zgolj tekom sodnega postopka.

 

7. MOŽNOST RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE PRED NOTARJEM V OBLIKI NOTARSKE LISTINE 

 

Možnost razveze v obliki notarske listine bo možna v primerih, ko zakonca ne bosta imela skupnih mladoletnih otrok.

 

8. SPREMEMBA IZRAZA ”RODITELJSKA PRAVICA” V ”STARŠEVSKA SKRB”.

 

Izraz roditeljska pravica kot celota pravic in obveznosti staršev do svojega otroka je zamenjan z izrazom »starševska skrb«. Spremenjeni izraz izhaja iz dejstva, da gre po eni strani za obveznost staršev do otrok, po drugi strani pa imajo prav takšne obveznosti tudi morebitni posvojitelji, ki sicer niso roditelji, so pa starši.

 

9. ODLOČITEV SODIŠČA O SKUPNI VZGOJI IN VARSTVU TUDI BREZ SOGLASJA/SPORAZUMA STARŠEV

 

Sodišče bo lahko o skupni vzgoji in varstvu odločilo tudi brez soglasja/sporazuma staršev.

 

10. NOV INSTITUT PODELITVE STARŠEVSKE SKRBI SORODNIKU 

 

Za otroka, ki nima živih staršev, lahko sodišče bližjemu sorodniku, ki izpolnjuje pogoje in je pripravljen celovito prevzeti skrb za otroka, podeli starševsko skrb. Gre za sorodnike v ravni vrsti do vštetega drugega kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena.

 

11. PRENOS PRISTOJNOSTI ODLOČANJA IZ CENTROV ZA SOCIALNO DELO NA SODIŠČA O:

 • ukrepih za varstvo koristi otroka

Ukrepi za varstvo koristi otroka po predlogu zakonika so nujni ukrepi, začasne odredbe in ukrepi trajnejšega značaja. V primerih, ko bo z verjetnostjo izkazana tako huda ogroženost otroka, da bo njegove koristi mogoče zavarovati le s takojšnjim odvzemom otroka staršem, bo otroka odvzel center za socialno delo, tudi s pomočjo policije, če bo to potrebno. Otrok bo nemudoma nameščen k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod. V teh primerih bo moral center za socialno delo v roku 12 ur pristojnemu sodišču posredovati predlog za izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka, o čemer bo moralo sodišče odločiti najkasneje pa v 24 urah.

 • posvojitvah 

O posvojitvah bo odločilo sodišče na predlog CSD, ki bo pred začetkom postopka pred sodiščem izvedel postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev in izbire posvojitelja.

 • Pomembne novosti pri posvojitvah so tudi: 
  • da zakonik ne predvideva starostne omejitve za podajanje otrokovega mnenja,
  • da pred rojstvom dano soglasje staršev za posvojitev staršev ne veže, niti ne morejo dati soglasja pred osmim tednom otrokove starosti,
  • da je posvojitev načeloma mogoča po preteku šestih mesecev od izpolnitve zakonskih pogojev (po ZZZDR je ta rok 1 leto),
  • vzpostavitev centralne zbirke otrok in kandidatov za posvojitev, kot tudi centralne zbirke v Republiki Sloveniji izvedenih posvojitev.
  • namestitvah v rejništvo kot posledici ukrepa za varstvo koristi otroka ali pa v primeru soglasja staršev), imenovanju in razrešitvi rejnika.
  • vseh skrbniških zadevah

Prenos pristojnosti odločanja na sodišča o vseh skrbniških zadevah, vključno z imenovanjem in razrešitvijo skrbnika, se iz CSD prenaša na sodišče. Izjema bo glede skrbništva za posebni primer, kjer bosta pristojna CSD in sodišče ter organ pred katerim teče postopek. Skladno z določbami zakonika institutov odvzema poslovne sposobnosti in podaljšanja roditeljske pravice ni več. Te osebe bo sodišče lahko postavilo pod skrbništvo.

Predlog zakonika pri vsakem ukrepu posebej določa koliko časa lahko traja, določa stalno preverjanje utemeljenosti nadaljnjega izvajanja ukrepa in zavezuje center za socialno delo, da spremlja izvajanje ukrepa.

O B V E S T I L O

 

V skladu s 31. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l.RS, št.9, 16.2.2018) vas obveščamo,

da na delovna dneva 24. december in 31. december trajajo poslovni

čas in uradne ure od 8:00 do 13:00.

 

Kontakt

Center za socialno delo Pomurje

Enota Murska Sobota
Trg zmage 7

9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih