Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan – CENTER ZA DRUŽINE MURSKA SOBOTA

Center za družine Murska Sobota (v nadaljevanju: center) je okolje, v katerem družine okrepijo družinske vezi in izboljšajo kvaliteto bivanja. Izvajalec projekta je Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.

V sklopu centra se izvajajo kakovostne izobraževalne in praktične delavnice, namenjene staršem  in vzgoji, razni tematski družinski dogodki, kakor tudi pestri počitniški programi za otroke in mladostnike, ki temeljijo na vzpodbujanju pozitivnih izkušenj. Aktivnosti centra so namenjene druženju in uresničevanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih, prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja družinskih članov ter odgovarjajo na potrebe sodobnega načina življenja, ki je družinske člane medsebojno oddaljil.

 

Celotni program centra, ki deluje v prostorih RIS Dvorec Rakičan (Lendavska 28, Rakičan), je uporabnikom na voljo brezplačno preko celotnega koledarskega leta (razen ob praznikih).

Od ponedeljka do petka je center odprt v popoldanskem času med 15.00 in 20.00, ob sobotah pa med 8.00 in 15.00.

Kaj ponujamo?

–  Neformalno druženje v prijetno urejenem prostoru in prenos primerov dobrih praks: izmenjava  izkušenj med otroci, mladostniki in odraslimi, vezanih na vzgojo, družinsko problematiko, komunikacijo, medsebojne odnose ter izboljšanje komunikacijskih vezi v družini,

– izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja odzivnega in senzibilnega starševstva,

– izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok,

– izvajanje tematskih piknikov za družine, kulinaričnih družinskih delavnic, medgeneracijskih delavnic, športno-družabnih srečanj, ustvarjalnih delavnic.

Program centra sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Finančno program podpirajo tudi Mestna občina Murska Sobota ter občine Gornja Radgona, Beltinci in Moravske Toplice. Podporni partnerji projekta so Center za socialno delo Murska Sobota, Osnovna šola III Murska Sobota, Klub prekmurskih študentov, Konjeniško društvo Kopito,  Zavod Roka, Hiša vzhajajočega sonca in Hiša Sadeži družbe Murska Sobota.

 

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma osnovna višina denarne socialne pomoči tako od 1. avgusta znaša 297,53 evrov (doslej 292,56). Gre za redno uskladitev na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – junij 2017, ki je določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom.

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.  Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Višina denarne socialne pomoči od 1. 8. 2017 znaša 297,53 evrov (za samsko osebo) ali največ 889,61 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
Prav tako se zvišuje varstveni dodatek. Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 484,97 evrov (prej 476,87). Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 484,97 evrov in lastnim dohodkom,
Zvišujeta se tudi zneska pogrebnine in posmrtnine, in sicer posmrtnina od 1. avgusta znaša 297,53 evrov, pogrebnina pa 595,06 evrov.

Število prejemnikov denarne socialne pomoči je trenutno 53.558, varstveni dodatek pa prejema 15.277 oseb.

 

Povzeto po spletni strani MDDSZ

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.

Štipendije za deficitarne poklice – obvestilo

 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

 

Rok za oddajo vloge je do vključno 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo vloge bodo zavržene.

Vlagatelj mora predložiti:

– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 in

– fotokopijo spričevala šolskega leta 2016/2017; če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …).

 

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi.

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

 

  • štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C in 8/16-ZŠtip-1A) enako kot državne štipendije;
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

 

 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • po razpisu za šolsko leto 2017/2018 imajo možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v 1. letnik izobraževalnih programov, ki so navedeni v prilogi 1 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

 

Podrobnejše informacije:

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

www.sklad-kadri.si

deficitarne@sklad-kadri.si

Kontaktna oseba: mag. Helena Knez

Tel.: 01 434 15 77

 

 

 


 

 

Priloga 1: Seznam poklicev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

 

 • kamnosek/kamnosekinja
 • mehatronik operater/operaterka
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • instalater/instalaterka strojnih instalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
 • tesar/tesarka
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar/pečarka
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • Dvojezični izobraževalni programi:
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

Tukaj je še obvestilo za dijake:

Informacija_dijaki

Izplačilo varstvenega dodatka

3. 7. 2017

Obvestilo in opravičilo upravičencem do varstvenega dodatka

Prejemniki varstvenega dodatka bi morali v petek, 30. 6. prejeti varstveni dodatek za mesec junij. Zaradi neljube in nenamerne napake pri obdelavi nakazila do izplačila žal ni prišlo. Napako smo odpravili in vsi upravičenci bodo nakazilo varstvenega dodatka prejeli še danes.   Za napako se vsem iskreno opravičujemo.

Povzeto s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih