Izplačilo dodatka za veliko družino

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2016 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, CSD odloči o pravici po uradni dolžnosti, kar pomeni  da ni potrebno vlagati posebne vloge.

Izplačilo dodatka za veliko družino bo 12. aprila 2017.

Obvestilo

V luči reorganizacije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira lokalne posvete po Sloveniji na katerih bo predstavljen projekt reorganizacije centrov za socialno delo.
Prvi posvet po potekal v Ljutomeru, in sicer 14. februarja 2017 od 16.00 do 18.00 ure v Golarjevi hiši, Prešernova ulica 21.

Na posvetu bosta reorganizacijo predstavili dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Tanja Amon, v. d. generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve.

V omizju bosta sodelovala še Olga Karba, županja Občine Ljutomer in dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občina Murska Sobota. Posvet bo moderiral Darko Krajnc, Predsednik rejniškega društva Slovenije.

Na posvet, ki naj bi spodbudil izmenjavo mnenj so vabljeni predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabniki storitev CSD iz območja Ljutomera, Lendave, Murske Sobote in Gornje Radgone.

OČETOVSKI DOPUST V LETU 2017

»Koliko dni traja očetovski dopust?«

Leta 2016 se je začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega, in sicer se vsako leto 25 dni neplačanega dopusta preoblikuje v pet dni plačanega očetovskega dopusta.

Od 1. 1. 2017 so očetje upravičeni do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta, da bodo pomagali mami negovati in varovati novega družinskega člana. Od tega jih je 25 plačanih, za to bodo prejeli očetovsko nadomestilo, preostalih 25 dni pa bo država plačala prispevke za socialno varnost.

»Kdaj lahko oče koristi očetovski dopust?«

– Prvih 15 dni očetovskega dopusta mora otrokov oče koristiti do otrokovega šestega meseca.

– Od januarja 2017 pa ima oče pravico še do 10 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti neprekinjeno po koncu starševskega dopusta, najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

– Ostalih 25 dni, za katere ima oče plačane prispevke, lahko izkoristi do otrokovega tretjega leta.
»Kdo je upravičen do očetovskega dopusta?«

– Nova ureditev velja, če ste oče novorojenčka, ki prvič uveljavlja pravico do očetovskega dopusta (veljajo vloge vložene po 1. 1. 2017).

– Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa lahko uveljavljajo tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu (seveda bodo morali predhodno podati tudi vlog).

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.
»Kje se uveljavlja očetovski dopust?«

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Nova vloga:

vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/2, s to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati)

 

slika

Novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Leto 2017 prinaša novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Subvencija kosila

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinašajo subvencijo za kosilo v višini cene kosila za učence, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Novela zakona se bo začela uporabljati s 1. 2. 2017. Pravica po noveli se prizna z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila. Torej se vloge za subvencijo kosila lahko vložijo od 1. 2. 2017 naprej.

Družinam, ki so po veljavnih odločbah o otroškem dodatku ali državni štipendiji upravičeni do subvencije kosila v višini 40 ali 70 % cene kosila, bodo šole za mesec februar in za nadaljnje mesece, subvencijo kosila upoštevale v skladu z novelo zakona in nove vloge družinam ni potrebno vlagati (razen v primeru drugih sprememb po trenutno veljavni zakonodaji).

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Zaznamba na nepremičninah se s 1. 2. 2017 ukinja za vse primere vpisanih zaznamb (po uradni dolžnosti) in za vse upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka s stanovanjem ali hišo, v kateri dejansko živijo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti do 120.000 evrov v skladu z novelo zakona. Ukinja se tudi vračilo prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za vse upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po noveli zakona, ki imajo v lasti hišo ali stanovanje, v kateri živijo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti do 120.000 evrov.

Vračilo sredstev za že dodeljeno oz. prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se ohrani. V nasprotnem novela ne bil bila pravična do oseb, ki so izplačane denarne socialne pomoči in varstvene dodatke že vrnile.

Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju v primeru oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oz. doplačilo pravic družinskega pomočnika ter izredne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik (pogrebnina in posmrtnina) ostaja urejena po veljavni zakonodaji in jo novela ne spreminja.

Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju se ohranja tudi za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po noveli. Torej za upravičence do navedenih pravic, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje (imajo v lasti stanovanje ali hišo, v kateri bivajo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 evrov), vendar si preživetja z njim ne morejo zagotoviti. Omejitev dedovanje se v tem primeru izvede do celotne višine prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Ostali zakonski pogoji, ki so določeni za pridobitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ostajajo nespremenjeni, med te med drugim sodijo ugotavljanje dolžnosti preživljanja osebe s strani njenih polnoletnih otrok ali pastorkov, upoštevanje drugega premoženja, dohodkov, itd.

Za vse nadaljnje in podrobnejše informacije smo vam na voljo na centru za socialno delo, kjer se lahko v času uradnih ur osebno oglasite, pokličete po telefonu ali pišete po elektronski poti. Vsi kontakti so objavljeni na spletni strani www.csd-ms.si.

Vloge, ki bodo vložene od 1. 1. 2017 naprej se obravnavajo v skladu s spremembami Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih