OČETOVSKI DOPUST V LETU 2017

»Koliko dni traja očetovski dopust?«

Leta 2016 se je začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega, in sicer se vsako leto 25 dni neplačanega dopusta preoblikuje v pet dni plačanega očetovskega dopusta.

Od 1. 1. 2017 so očetje upravičeni do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta, da bodo pomagali mami negovati in varovati novega družinskega člana. Od tega jih je 25 plačanih, za to bodo prejeli očetovsko nadomestilo, preostalih 25 dni pa bo država plačala prispevke za socialno varnost.

»Kdaj lahko oče koristi očetovski dopust?«

– Prvih 15 dni očetovskega dopusta mora otrokov oče koristiti do otrokovega šestega meseca.

– Od januarja 2017 pa ima oče pravico še do 10 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti neprekinjeno po koncu starševskega dopusta, najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

– Ostalih 25 dni, za katere ima oče plačane prispevke, lahko izkoristi do otrokovega tretjega leta.
»Kdo je upravičen do očetovskega dopusta?«

– Nova ureditev velja, če ste oče novorojenčka, ki prvič uveljavlja pravico do očetovskega dopusta (veljajo vloge vložene po 1. 1. 2017).

– Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa lahko uveljavljajo tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu (seveda bodo morali predhodno podati tudi vlog).

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.
»Kje se uveljavlja očetovski dopust?«

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Nova vloga:

vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/2, s to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati)

 

slika

Novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Leto 2017 prinaša novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Subvencija kosila

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinašajo subvencijo za kosilo v višini cene kosila za učence, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Novela zakona se bo začela uporabljati s 1. 2. 2017. Pravica po noveli se prizna z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila. Torej se vloge za subvencijo kosila lahko vložijo od 1. 2. 2017 naprej.

Družinam, ki so po veljavnih odločbah o otroškem dodatku ali državni štipendiji upravičeni do subvencije kosila v višini 40 ali 70 % cene kosila, bodo šole za mesec februar in za nadaljnje mesece, subvencijo kosila upoštevale v skladu z novelo zakona in nove vloge družinam ni potrebno vlagati (razen v primeru drugih sprememb po trenutno veljavni zakonodaji).

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Zaznamba na nepremičninah se s 1. 2. 2017 ukinja za vse primere vpisanih zaznamb (po uradni dolžnosti) in za vse upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka s stanovanjem ali hišo, v kateri dejansko živijo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti do 120.000 evrov v skladu z novelo zakona. Ukinja se tudi vračilo prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za vse upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po noveli zakona, ki imajo v lasti hišo ali stanovanje, v kateri živijo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti do 120.000 evrov.

Vračilo sredstev za že dodeljeno oz. prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se ohrani. V nasprotnem novela ne bil bila pravična do oseb, ki so izplačane denarne socialne pomoči in varstvene dodatke že vrnile.

Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju v primeru oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oz. doplačilo pravic družinskega pomočnika ter izredne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik (pogrebnina in posmrtnina) ostaja urejena po veljavni zakonodaji in jo novela ne spreminja.

Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju se ohranja tudi za upravičence do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po noveli. Torej za upravičence do navedenih pravic, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje (imajo v lasti stanovanje ali hišo, v kateri bivajo in imajo prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 evrov), vendar si preživetja z njim ne morejo zagotoviti. Omejitev dedovanje se v tem primeru izvede do celotne višine prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Ostali zakonski pogoji, ki so določeni za pridobitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ostajajo nespremenjeni, med te med drugim sodijo ugotavljanje dolžnosti preživljanja osebe s strani njenih polnoletnih otrok ali pastorkov, upoštevanje drugega premoženja, dohodkov, itd.

Za vse nadaljnje in podrobnejše informacije smo vam na voljo na centru za socialno delo, kjer se lahko v času uradnih ur osebno oglasite, pokličete po telefonu ali pišete po elektronski poti. Vsi kontakti so objavljeni na spletni strani www.csd-ms.si.

Vloge, ki bodo vložene od 1. 1. 2017 naprej se obravnavajo v skladu s spremembami Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.

Spremembe pri oddajanju različnih vlog na Centru za socialno delo Murska Sobota

Na Centru za socialno delo Murska Sobota bomo s 1.1.2017 na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje) ter vlaganju vlog za občinsko denarno pomoč prešli nov način dela.

S 1.1.2017 bodo vlagatelji pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev podali svoje vloge pri strokovnih delavcih pristojnih za občine:

 

– Mestna občina Murska Sobota in Kuzma, vloge se oddajo v pritličju, in sicer pri: 

Rosmarie Bratkovič, univ. dipl. soc. del. tel. št. 02 535 11 62
Majda Erjavec Novak, soc. del. tel. št. 02 535 11 56
Elizabeta Kočar, dipl. org. menedž. soc. dej. tel. št. 02 535 11 43
Nina Sever, univ. dipl. prav. tel. št. 02 535 11 47

 

– Občine Puconci, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Grad in Hodoš, vloge se oddajo v prvem nadstropju, in sicer pri:  

Dina Božanić, dipl. soc. del. tel. št. 02 535 11 57
Danijela Cug, univ. dipl. soc. tel. št. 02 535 11 45
Bernarda Štefanec, univ. dipl. soc. del. tel. št. 02 535 11 50

 

– Občina Beltinci, Moravske Toplice, Cankova in Rogašovci, vloge se oddajo v drugem nadstropju, in sicer pri: 

Maja Benkovič, dipl. upr. org. tel. št. 02 535 11 60
Simona Novak Petrijan, pravnica tel. št. 02 535 11 66
Suzana Šantavec, univ. dipl. prav. tel. št. 02 535 11 61

 

S tem želimo sistem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev še bolj približati uporabnikom in lokalni skupnosti ter omogočiti večjo prepoznavnost, storilnost ter dosegljivost izvajanja redne dejavnosti centra za socialno delo.

 

Ob prihajajočem koncu leta želimo vsem občanom prijetne in mirne praznike.

 

 

mag. Nataša Meolic – direktorica

 

Nefiks priznanje 2015/2016

Nefiks priznanje 2015/2016

Mladi in kompetentni svoje neformalno pridobljeno znanje vpisujejo v eNefiks. Zakaj? Ker se splača! 

Podelitev priznanj za posameznike in organizacije bo 10. januarja 2017 v Ljubljani.
Kot že nekaj let do sedaj tudi letos podeljujemo priznanja vsem, ki pridno vpisujete v knjižico Nefiks ali preko spleta v eNefiks, na katerega smo še posebej ponosni, saj smo ga temeljito prenovili in izpopolnili.

Prijave zbiramo do vključno 31. decembra 2016
–          preko pošte, tako da nam na naš naslov (Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana) pošljete fotokopije vaših vpisov v Nefiksu ali eNefiksu
–          preko sistema eNefiks, si v zavihku ‘NEFIKS PRIZNANJE’ izbereš vpise s katerimi sodeluješ in stisneš gumb ‘prijavi se’ – www.nefiks.si

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da izloči vpise, ki niso dovolj kakovostni (nejasni opisi, pomanjkljivi podatki … ).

Med vsemi prispelimi prijavami bo strokovna žirija neodvisno od števila vpisov izbrala še posebne nagrajence in sicer po sledečih kriterijih:

–          kvaliteta vpisov (primeren opis aktivnosti in kompetenc, jasnost in sistematičnost);
–          relevantnost za delodajalce.

Sami preverite kakšne novosti prinaša eNefiks in vpišite svoje kompetence še danes, saj je rok za prijavo za Nefiks priznanje 31. december 2016. Naj omenimo le nekatere: možnost javnega profila, profilno fotografijo, vaše datoteke, tortni izris kompetenc, sledenje organizacijam, …

Možnosti sodelovanja za posameznike in organizacije
Sodelujete lahko vsi ki vpisujete (posamezniki) oz. razpisujete aktivnosti (organizacije) in ste v preteklem letu zbrali dovolj vpisov oz. aktivnosti, da lahko sodelujete za sledeča priznanja.

Kriteriji za priznanja za posameznike:
– bronasto priznanje – 5 vpisi v zadnjem letu;
– srebrno priznanje – 10 vpisov v zadnjem letu;
– zlato priznanje – 15 vpisov v zadnjem letu.

Kriteriji za priznanja za organizacije:
– bronasto priznanje – vpisani vsaj 4 različni aktivnosti;
– srebrno priznanje – vpisane vsaj  7 različne aktivnosti;
– zlato priznanje – vpisanih  vsaj 10 različnih aktivnosti.

Zavod Nefiks se kot neprofitna mladinska nevladna organizacija že vseskozi prizadeva za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja v orodje e-Nefiks. V omenjeno orodje lahko mladi beležijo vse svoje aktivnosti, prostovoljstvo, študentsko delo, aktivizem ipd – torej vse, kar počnejo poleg formalnega šolanja.

Pri delu na terenu se sodelavci Zavoda Nefiks večkrat srečamo z mladimi, ki imajo težave pri iskanju (predvsem prve) zaposlitve in povezovanju z delodajalci. Orodje eNefiks pomaga mladim, da na verodostojen način dokažejo delodajalcu vse svoje izkušnje in udejstvovanja zunaj ustaljenih okvirjev izobraževanja (formalna izobrazba ipd.).

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, do katerega posamezniki in organizacije dostopajo preko internetnega portala E-Nefiks ali z vpisom v knjižico. Organizacije z njim promovirajo aktivnosti pri katerih mladi razvijajo kompetence in jim omogoča, da vse neformalno pridobljeno znanje, veščine in izkušnje na enem mestu pregledno zabeležijo in uporabijo pri svoji nadaljnji karierni poti.

#mladiinkompetentni

nefikspriznanje

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih